Historie

De oprichters van L.T.V.

Er was eens.........

.... zo beginnen alle sprookjes, zo ook dit. Een verschil echter is dat dit sprookje werkelijkheid is geworden. Maar laten we niet vooruitlopen maar beginnen bij het begin. Er was eens .........een gat in Soesterberg". Lang geleden in het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw staken een tweetal Soesterbergers de koppen bij elkaar en bedachten een plan om van dat "gat" iets nuttigs te maken. Zij plaatsten daarom een advertentie in het ''sufferdje'' , een Soesterberg's krantje dat huis aan huis werd bezorgd, om te polsen hoeveel belangstelling er in Soesterberg bestond voor de oprichting van een heuse tennisclub. Die twee initiatiefnemers waren Jan Odijk en Henk Bakker.

Tijdslijn: 1974197519761977197819791980

Zo begon het

1974

Opbouw organisatie LTV. Na deze oproep gingen in mei 1974 een vijftal enthousiaste Soesterbergers van start. Onder leiding van Ron van Fraeyenhove (afkomstig uit Amsterdam), als de eerste Voorzitter van de LTV, werd met veel ambitie en op zeer voortvarende wijze een aanvang gemaakt met de verdere opbouw van de LTV in de ruimste zin. Aanvankelijk begonnen met 55 leden, waarvan ca 90% nog nooit een tennisbal had geslagen, groeide dit ''kluppie'' uit tot de meest bloeiende sportvereniging in Soesterberg met in totaal 7 fraaie gravelbanen (1977) , een eigen clubgebouw (1978) en zeven verlichte banen (1979).

De eerste LTV Algemene ledenvergadering (ALV) bezocht door in totaal 33 (!) leden vond plaats in het Dorpshuis op 19 september 1974. Tijdens deze ALV werden de eerste 5 bestuurlsleden in de historie van de LTV gekozen:

  • Vz. - Ron van Fraeijenhove
  • Vice Vz - Henk Bakker
  • Penningmeester - Jan Odijk
  • Ledenadministratie - Mw. A. Aldenkamp
  • Secretaris - Mw. I. Marijnissen

Aanleg Sportcomplex Kerklaan. In de Raadsvergadering van maart 1974 werd een krediet gevoteerd voor de aanleg van een sportveldencomplex op het grondgebied van de Gemeente Zeist. Dit plan omvatte twee korfbalvelden en twee verharde tennisbanen, een ruimte voor gebouwen, een vrije speelruimte en een slede helling en/of skihelling mede gelet op het hoogteverschil van in de zandafgraving. Bij besluit van oktober 1974 keurden GS de begrotingswijziging niet goed omdat het project is strijd werd geacht met het uitbreidingsplan van de gemeente Zeist.

De kuil nog in het groen

1975

Op 26 februari meldde de Amersfoortse Courant dat de vlag uit kon in Soesterberg nadat GS van Utrecht de verklaring van geen bezwaar hadden afgegeven voor de aanleg van het Sportpark aan de Kerklaan. De Gemeente Zeist op wier grondgebied het sportpark zou worden gerealiseerd kon Soest nu de bouwvergunning verlenen voor de kleedgebouwen. Het Sportpark Kerklaan zou in de zandafgraving worden aangelegd.

Skihelling Als gevolg van particulier initiatief van dhr. O. Zoetelief was tevens sprake van het feit dat wellicht een skihelling zou worden aangelegd in het ''gat''.

Van caravan naar clubgebouw

Een eigen clubhuis. Voorafgaande aan de bouw van het clubgebouw LTV had de in Doorn gevestigde Stichtse Milieufederatie bij B&W Zeist bezwaar gemaakt tegen de toepassing van art. 19 voor de bouw van en kleedclubgebouw op het nog aan te leggen sportpark t.b.v. Soesterbergse sportverenigingen in een voormalige zandafgraving langs de Kerklaan. De milieufederatie oordeelde, dat de in het bestaande bestemmingsplan gegeven bestemming '''bos'' aan het gebied waar het sportpark was gepland, in het nieuwe bestemmingsplan gehandhaafd moest worden. De voormalige zandafgraving lag aan de rand van Soesterberg op Zeister grondgebied. Soest had dit gedeelte gekocht om er de noodzakelijk geachte uitbreiding van de sportaccommodatie te realiseren. De Gemeente Zeist had aan de uitvoering van dit plan medewerking toegezegd door de art. 19 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) procedure toe te passen. Het was vooral hiertegen dat de milieufederatie bezwaar maakte.

publiek rond caravan

1976

In februari 1976 kwam de verklaring van Gedeputerde Staten (GS) los dat met de aanleg van het Sportpark aan de Kerklaan een aanvang kon worden gemaakt. De gemeente Zeist op wier grondgebied het sportpark moest worden gerealiseerd zou Soest de bouwvergunning verlenen voor het bouwen van de clubgebouwen. Voorshands deed na oplevering van het tennispark een Caravan dienst als tijdelijk ''clubgebouw'' waar tevens de wedstrijdleiding tijdens toernooien etc. in was gehuisvest.

Statuten LTV... heden de negen en twintigste oktober negentienhonderd zes en zeventig , verschenen voor mij Anthonie de Gier notaris ter standplaats Utrecht: de heer Ronald Lambertus van Fraeijenhove, wonende te Soesterbrg , Morane 16 geboren te Amsterdam op veertien juli negentienhonderd zes en veertig ; en de heer Hendrik -Herman Heuten, wonende te Soestberg, Farman 26, geboren te Hengelo op een en dertig juli negentienhonderd twee en veertig

de vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de belangstelling voor en de beoefening van het tennisspel in de ruimste zin des woords met alle daartoe geeigende middelen. Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het lawntennisspel en door het nemen van alle wettige en geoorloofde maatregelen , die kunnen leiden tot bevordering van het lawntennisspel

Ledenaantal 1976. Op 9 november 1976 werd al het 200ste lid welkom geheten. Deze eer viel te beurt aan Corien van Beers. Vervolgens zou het aantal gestaag toenemen tot ca. 650 medio '80.

1977

overzicht op de tennisbanen in zwart wit

Opening tennispark (4 banen).  Op zaterdag 16 april 1977 werden de eerste 4 gravelbanen van de LTV Soesterberg formeel ''ingespeeld'' door de Wethouder Sport van de Gemeeente Soest drs. G. Plomp. De allereerste partij op het zojuist nieuw opgeleverde tennispark werd gespeeld door enerzijds Mevr. Felix Schut (Sportstichting) en Wethouder Plomp en aan de andere kant van het net Corien van Beers en de net aangetreden LTV-trainer Otto Zoetelief.

Groundsman - De eerste Groundsman in de historie van de LTV was Bertus de Groot die in de priode 1977-1981 op de loonlijst stond van de LTV. Om Bertus kon niemand letterlijk en figuulijk heen. Kortom wit was de kleur van de tenniskleding, je netjes gedragen en verder niet zeuren.

Eerste clubkampioenschappen. In 1977 werden de eerste clubkampioenschappen gehouden en Annemiek Nelissen en Rolf Migo behaalden de titels in het enkelspel. De wedstrijdleiding vond, vanwege het (nog) niet beschikbaar hebben van een adequaat clubonderkomen, plaats vanuit een bij de banen geplaatste caravan. Deze wedstrijdleiding bestond uit Ron van Beers en Henk Heuten.

Beschikbaarstelling krediet t.b.v. bouw LTV Clubgebouw In de Gemeente Raadsvergedring van 19 augustus 1976 werd voor de bouw van een kleed-clubgebouw op het sportveldencomplex aan de Kerklaan te Soesterberg een krediet van f 440.000, beschikbaar gesteld, welk krediet werd goedgekeurd door door het College van GS van Utrecht op 20 oktober 1976. Vervolgens vond de aanbesteding plaats op 10 februari 1977.

1978

Opening LTV Clubgebouw. Ondanks alle bezwaren vond op zaterdag 19 augustus 1978 de feestelijke opening plaats van het clubgebouw door de Burgermeester van Soest. Mevrouw J.M. Corver- van Haaften die de historische woorden uitsprak ""dat de tennisvereniging nu beschikte over een prachtige accommodatie en nu ook maar eens moest leren dankbaar te zijn". Een Cessna 172, opgestegen van het Vliegveld Hilversum, circelde vervolgens langdurig boven het park met de pakkende tekst op zijn sleep " LTV Soesterberg, Proficiat".

Start competitie en andere activiteiten

Competitie. In 1978 werden voor het eerst competitieteams ingeschreven bij de KNLTB.

1979

Het eerste lustrum . Op Hemelvaart 24 mei 1979 werd het eerste lustrum van de LTV gevierd. Loek Sanders, als nationaal Kampioen, werd uitgenodigd voor het spelen van o.a.een demonstratiepartij tegen Fred Hemmes. Vervolgens mochten twee LTV ''toppers'' (Otto en Rolf) de (ongelijke) strijd aanbinden met dit befaamde duo.

Het Open C-D- toernooi (equivalent van het huidige 5 t/m 9) = Van maandag 11 juni t/m zondag 17 juni 1979 vond het eerste Open Toernooi van de LTV plaats.De wedstrijdleiding bestond uit John van Beers, Jan v.d. Togt, Gerard Ubbink en wedstrijdleider Rolf Migo met als Bondsgedelegeerde (BGD) dhr. W.J. Oudegeest uit Bilthoven.

Het toernooi werd gesponsord door J. de Ridder B.V. - Aannemer van Cultuur Technische

In Totaal werden er in die toernooiweek maar liefst 478 partijen gepeel. Het was dan ook niet verwonderlijk dat niet zelden spelers s'nachts om ca 02.00 uur van de baan af kwamen, een tijdstip overigens waarbij er nog steeds leden aan de bar zaten. De bekende Nederlandse radio en tv-commentator Herman Kuiphof, spande de kroon door in een lange en slepende 3-setter om 03.15 uur baan 4 te verlaten. De wedstrijdleiding trakteerde hem vervolgens op een stevig ontbijt met veel koffie waarna hij spoorslags verdween naar Parijs om commentaar te leveren m.b.t. de aanstaande Tour de France.

Umpires. Het was met name in die beginjaren te doen gebruikelijk en zelfs verplicht om tijdens officiele partijen ( b.v. de competitie) een scheidsrechter op de stoel te hebben. Binnen de LTV hadden zich inmiddels al een groot aantal leden aangemeld die voor het volgen van de KNLTB scheidsrechterscursus in aanmerking wilden komen. Na het behalen van het Umpire-Diploma konden we vervolgens deze enthousiaste leden regelmatig aantreffen boven op de Umpire stoel waar zij hun zojuist opgedane (theoretische) kennis aan de praktijk toetsten en op die manier hun vaardigheden uitbouwden.

umpire in haar stoel

1980

Keyfunctionarissen LTV 1980. Zij kregen de speciale LTV speld uitgereikt vanwege hun verdienste voor de LTV als vrijwilliger.

De Marathon toernooien. In 1978 werd het eerste Marathon toernooi gehouden. Op een welgekozen zaterdagmiddag om 16.00 uur werd het startschot gegeven en begonnen de teams met hun eerste partij. Het team ( bestaande uit 6 of 8 pesonen) diende er gedurende 24 uur zorg voor te dragen dat onafgebroken 2 personen van dat team op de baan stonden om in de dubbel partij te geven tegen een ander team aan de ander kant van het net. De kleedkamers werden door sommigen deels als slaapkamer ingericht voor diegenen die af en toe tussendoor een tukkie wilden doen. De echte doordouwers evenwel waren m.u.v. de periode dat ze moesten spelen aan de bar te vinden in de hoop dat deze doping hun spel gedurende de nacht ten goede zou komen. Op zondagmiddag om 16.00, na 24 uur aanwezigheid op het park, werd de bel voor de latste keer geluid en werd het team dat de meeste games gescoord had in deze 24 uur als winneaar uitgeroepen. Velen keerden vervolgens bijna letterlijk op hun knieen huiswaarts en werden de rest van de week niet meer gezien.

Competitie Kampioen. Het 1e Gemengde team Zondang wordt in 1980 kampioen en promoveert, nadat eerst nog twee kampioenswedstrijden moesten worden gespeeld, naar de 4e Klasse Zondag

De trimmers. Teneinde de conditie ook gedurende de wintermaanden goed op peil te houden werd begin jaren '80 het trimmen geintroduceerd bij de LTV als goed alternatief voor het tennis. Ieder zondagmorgen om 10.30 uur vetrok er een groep van ca 25 personen vanaf het LTV Clubgebouw richting bosgebied aan de overkant van de A 28. Dit alles onder de bezielende leiding van Jaap Barendregt die zich door de jaren heen een goede begeleider en trainer toonde. Na afloop was het dan gezellig koffie en thee drinken in het clubgebouw. Eenmaal per jaar werd de zgn Coopertest gehouden en kon men zelf constateren hoeveel conditie er bij gekomen was dan wel verloren was gegaan. dat betekende dan gedurende 12 minuten zo hard mogelijk lopen en vervolgens de afgelegde afstand opmeten om vervolgens na te gaan in wlke categorie (slecht-uitstekend) men gescoord had.

trimmers in het bos

Open B-C-D Toernooi (equivalent van 3 t/m 9) in 1980. Met de uitstekende ervaringen opgedaan met het eerdste Open Toernooi in 1979 werd in 1980 besloten de ambities maar verder uit te breiden en tevens een B-toernooi te organiseren. De wedstrijdleiding was dit jaar in staat om zelfs ruim 500 partijen in 10 dagen op de banen te krijgen. Vanaf 10.00 s'morgens waren tijdens werkdagen bijna alle banen al bezet en ook dit jaar was men gewend geraakt aan het feit dat het bij de LTV best wel eens een latertje kon worden in de avond en de avond zelfs naadloos kon doorlopen tot in de de vroege nacht. In de HD-D ( huidige categorie 7 en 8) moest er zelfs een schema van 128 aan te pas komen om de in totaal 122 koppels een plaatsje te geven op het schema.

Pinkstertoernooi. In de beginsjaren van de LTV werd er standaard ieder jaar gedurende de Pinksterdagen een zogenaamd Pinkstertoernooi georganiseerd. Het betrof uitsluitend dubbels met voortdurend wisselende partners. Groot was de animo voor dit jaarlijks terugkerend toernooi.

Clubkampioenschappen. Sinds 1977 vormen de Clubkampioenschappen, ook wel ''de onderlinge" genoemd een jaarlijks terugkerend uiterst populair toernooi dat zich ieder jaar weer opnieuw in een grote deelname van leden kan verheugen. De enkel- en dubbelspelen vonden gedurende een lange periode gelijktijdig plaats en namen doorgaans ruim twee weken in beslag. In 1980 werd de Heren Dubbel finale in de B-Categorie tussen twee zeer bekende koppels eens extra opgetuigd met een scheidsrechter, ballenjongens en meisjes , lijnrechters en andere zogenaamde "officials.

De LTV-Jeugd. Van oudsher is er altijd aan de LTV-jeugd veel aandacht besteed en er waren altijd enthousiaste vrijwilligers( veelal ouders van jeugdleden) die veel tijd en energie hebben gestoken in de begeleiding en ondersteuning van de LTV Jeugd teneinde het deze snel groeiende, en belangrijke categorie leden binnen de LTV, zo veel mogelijk naar de zin te maken. Bekende namem uit de beginperiode van de LTV waren met name Gerrit Stekelenburg, Co Haring, Loek Hilkman, en Paul Martens. Zij voerden de Jeugdcommisie (langdurig) aan dan wel waren zeer actief binnen deze commissie. Later zou Paul Hilkman in de voetsporen van vader Loek een groot aantal jaren het Open Jeugd Toernooi (OJT) leiden.

Jeugdactiviteiten. Naast de reguliere tennisactiviteiten (Jeugdcompetitie en Jeugdtoernooien) werden er een aantal speciale evenementen georganiseerd die jaarlijks weer op de kalender preikten. Zo kenden we o.a. het 'Vadertje Tijd Toernooi"" het " Worst en Prik" toernooi en "het Luilaktoernooi".

luchtfoto tennispark Soesterberg