Introduc├ęs

Reglement voor introducés van LTV Soesterberg

1. Enkel betalende leden van LTV Soesterberg mogen, tegen betaling, niet-leden introduceren.

2. Een introducé mag maximaal driemaal (3x) per seizoen worden geïntroduceerd door (willekeurige) betalende leden van LTV Soesterberg.

3. Een introducé mag de gehele dag gebruik maken van de faciliteiten op het tennispark. Een dag begint na ontvangst van een dagpas en eindigt uiterlijk om 22.30 uur van dezelfde dag.

4. Een introducé dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van LTV Soesterberg zoals dat ook geldt voor de leden van LTV Soesterberg. Het lid dat iemand introduceert is ervoor verantwoordelijk dat de introducé op de hoogte is van deze reglementen (o.a. tenniskleding en het juiste schoeisel) en zich hier aan houdt. Het lid is verantwoordelijk voor de betaling van de kosten zoals gemeld onder punt 8.

5. Indien een introducé zich niet aan de reglementen houdt kan hij/zij van het tennispark worden verwijderd en kan hij/zij niet meer opnieuw worden geïntroduceerd. Tevens vervalt het recht om de rest van de dag gebruik te maken van de faciliteiten op het tennispark. Er vindt geen restitutie plaats van het betaalde bedrag.

6. Na betaling van de kosten in de kantine (zie punt 8) ontvangt de introducé een dagpas welke hij/zij dient te gebruiken voor het ‘afhangen’ van de tennisbaan. Deze dagpas is persoonsgebonden en mag niet door anderen worden gebruikt. Ook ontvangt de introducé een betaalbewijs. Dit betaalbewijs dient op verzoek getoond te kunnen worden. Voorts is dit betaalbewijs van belang als de introducé besluit om tijdens het tennisseizoen waarin hij/zij is geïntroduceerd, lid te worden van LTV Soesterberg. De betaalde kosten (ook van evt. voorgaande bezoeken tot de maximaal toegestane viermaal) worden dan in mindering gebracht op het lidmaatschapsgeld van dat seizoen. De betaalbewijzen dienen tezamen met het inschrijfformulier te worden overhandigd om voor de reductie in aanmerking te komen.
Als de kantine dicht is, kan je het bedrag overmaken met als opmerking "introduce" + datum. Bankrekeningnr: NL19 INGB 0003 7262 24

7. De dagpas dient na afloop van de dag of bij vertrek van het tennispark afgegeven te worden bij de bar in de kantine.

8. De kosten voor een introducé bedragen voor een senior (18 jaar en ouder) 7,50 euro en voor een junior (17 jaar en jonger) 4 euro en dienen betaald te worden aan de bar. Betaalde bedragen worden niet terugbetaald, anders dan als reductie op een eventueel lidmaatschapsgeld (zie punt 6). Slechte weersomstandigheden zijn geen reden voor terugbetaling. Mocht er onverhoopt geen bardienst aanwezig zijn (bijv. overdag) dan is het de verplichting van het lid om de kosten zo snel mogelijk te voldoen als de kantine wel is geopend.

9. Bepaalde periodes in het seizoen zijn uitgesloten voor introducés. Hiervoor wordt verwezen naar de activiteitenkalender.

10. In die gevallen waarin dit reglement onverhoopt niet mocht voorzien is het aan de aanwezige parkbeheerder om een beslissing te nemen.

Het Bestuur LTV Soesterberg