Protocol jeugd

Protocol LTV Soesterberg – Covid 19 – Jeugd
versie 1-juli-2020

 1. Ouders/verzorgers die met hun eigen kind willen spelen die eveneens lid is, mogen afhangen op alle tijden dat het park ge-opend is. Ouders of toeschouwers mogen het park niet betreden (tenzij bege-leider). Ouders of toeschouwers mogen het park niet betreden (tenzij begeleider).

 2. Het is verplicht om, in geval van vrijspelen, vooraf vanuit huis (online) te reserveren via het digitale afhangbord. Dit voorkomt dat er wachtende kinderen op het park zijn. Naar online afhangen ›

 3. Er mag maar voor één speelperiode (een tijdslot) worden afgehangen. Het is dus niet toegestaan om twee speelperioden na elkaar te reserveren. De algemeen geldende regels van ‘afhangen’ gelden nu ook. Dit betekent dat in het geval er geen vrije banen beschikbaar zijn om te tennissen er eerst een baan wordt afgehangen (gekozen) waarop een enkelspel wordt gespeeld tij-dens de speelperiode voorafgaand aan die van jou. Pas als er geen banen meer beschikbaar zijn waarop een enkelspel wordt gespeeld, mag er een baan afgehangen (gekozen) worden waar-op dubbelspel wordt gespeeld. LET OP: Als er dus nog banen zijn waarop voorafgaand aan het tijdstip waarop jij wil spelen niet wordt getennist dan moet eerst deze baan gekozen worden en mag er niet gekozen worden voor een baan waarop vooraf-gaand aan jouw tijd wel getennist wordt. Met andere woorden als er vrije banen zijn kies je eerst die tennisbaan waarop voor-afgaand aan jouw reservering niemand staat te tennissen. Ook als dit niet jouw favoriete tennisbaan is. Let op alleen als je een dag van tevoren reserveert is dit zichtbaar. Dus als je een week of enkele dagen in het vooruit wil reserveren dan is dit niet zichtbaar en kan je gewoon de baan reserveren die je wil.

 4. Voor jeugdleden en ouders gelden de richtlijnen van het RIVM. Kinderen die verkouden zijn of zich niet lekker voelen blijven thuis. Ook kinderen waarvan de andere gezinsleden ziek zijn blijven thuis. Verder vragen wij om de hygiëne regels die zijn afgegeven strikt te volgen. Denk hierbij aan:
  1.  Was je handen goed voordat je naar de baan komt en ook daarna.
  2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  3. Gebruik papieren zakdoekjes
  4. Geen handen schudden of high fives

 5. Voordat de jeugdleden naar de tennisbaan komen, zowel om te trainen als om vrij te spelen, gaan zij thuis naar het toilet. Bidons en/of drinkflessen moeten thuis gevuld worden.

 6. Er mag gebruik worden gemaakt van de toiletten in het clubhuis (voorportaal boven). Het heeft de sterke voorkeur om toiletbezoek zoveel als mogelijk thuis te doen. Het voorportaal is toegankelijk met de ledenpas. Zorg dus dat je ALTIJD je ledenpas bij je hebt!! 

 7. Bij gebruik van de toiletten moeten zowel voor als na het toilet-gebruik de handen worden gewassen. Ook moeten de geldende instructies voor toiletgebruik worden gevolgd. Deze instructies zijn zichtbaar aanwezig in het toilet

 8. Indien gebruik wordt gemaakt van de kantine dienen de geldende instructies voor het kantinegebruik nauwgezet te worden gevolgd en aanwijzingen van de barvrijwilligers te worden gevolgd.

 9. Ouders/Verzorgers zijn welkom op het tennispark en houden hierbij 1,5 meter afstand van elkaar en zorgen dat kinderen de ruimte hebben om hen te passeren op het park. Samenscholing op en/of voor het park dient ten alle tijden te worden voorkomen. Mocht hier sprake van zijn dan verzoeken wij ouders/verzorgers om het tennispark te verlaten of om zich over het tennispark te verspreiden zodat de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

 10. De banen zijn voor jeugdleden toegankelijk op de openingstijden van het park en betreffen de volgende momenten:

    Openingstijden jeugd
  maandag 9.00 - 22.00 uur
  dinsdag 9.00 - 22.00 uur
  woensdag 9.00 - 22.00 uur
  donderdag 9.00 - 22.00 uur
  vrijdag 9.00 - 22.00 uur
  zaterdag 9.00 - 21.00 uur
  zondag 9.00 - 21.00 uur
  .
 11. Andere, externe, evenementen zoals de competitie zijn uitgesteld tot het najaar. We kijken stap voor stap welke andere in-terne evenementen verder mogelijk zijn afhankelijk van de be-sluiten van de overheid, NOC-NSF en de KNLTB. De LTV Soester-berg zal deze besluiten vanzelfsprekend volgen. De volksgezondheid is hierbij leidend.

 12. De trainingen vinden plaats op baan 3, 4 en 5. Trainingsgroepen die klaar zijn verlaten de banen eerst voordat een nieuwe groep de baan zal betreden. Luister hierbij goed naar de instructie van de trainer. De trainingen zullen worden ingericht conform de instructies van de KNLTB, NOC-NSF en zoals afgestemd met de VSG.

 13. Alle jeugdleden mogen enkel- en dubbelspel spelen.

 14. Afval en gebruikte zakdoeken e.d. wordt bij voorkeur in de tennistas mee naar huis genomen en anders in de vuilnisbak-ken gegooid. Ook buiten het tennispark houden we het netjes en wordt geen afval e.d. op de grond gegooid.

 15. Er wordt zoveel als mogelijk gebruikt van eigen materialen

 16. Op het tennispark zijn (verdere) gedragsregels opgehangen zodat deze voor iedereen duidelijk zijn. Deze gedragsregels die-nen te worden nageleefd. Mensen, die zich niet houden aan dit protocol en deze regels, kunnen van het park worden verwijderd (nadat aanwijzingen niet worden opgevolgd).

 17. Het naleven/opvolgen van de maatregelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur, de corona-verantwoordelijke, de toezichthouder(s) en elk individueel lid en/of de ouders/verzorgers van een juniorlid. De gemeente Soest en Zeist kunnen controleren of de maatregelen worden nageleefd op de vereniging en zo nodig handhaven. Mocht een lid zich tegen beter weten in niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico een boete van € 400,- te krijgen. Met dit protocol en de inrichting van ons park hebben wij als vereniging onze verantwoordelijkheid genomen om te voorkomen dat wij een boete kunnen krijgen van € 4.000 en dat de accommodatie wordt gesloten. Dit alles valt en staat echter met het gedrag van elk individueel lid. In het geval dat door niet-naleving van de voorschriften door leden de vereniging aansprakelijk wordt gesteld zullen wij alle hierdoor ontstane schade verhalen op de leden die hiervoor verantwoordelijk zijn. 

 18. Elk lid, een ouder/verzorger van een lid, en/of introducee die op ons tennispark komt tennissen of als toeschouwer aanwezig is verklaart daarmee dat hij/zij kennis heeft genomen van dit protocol en zich bewust is van de gevolgen van niet-naleving van dit protocol en de aansprakelijkheid hiervoor accepteert.

 19. De Corona contact personen van de LTV Soesterberg zijn: 
  Robert-Jan van Hoorn (06 1419 5100) en Bert Gadellaa (06 4337 8817)

Mochten jullie vragen hebben neem dan contact op met de technische commissie.
Technische-cie@ltvsoesterberg.nl of met de genoemde contactpersonen.

Bestuur, Jeugd Commissie en Technische Commissie LTV Soesterberg