Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

Dinsdag 18 februari 2020 kunnen leden de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bijwonen. De vergadering begint om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Kerklaan.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1.    Verslag Kascontrole
  2.    Verhinderingen/Afmeldingen
 3. Vaststellen van de notulen van de A.L.V.  d.d. 19-02-2019
  De notulen zijn na afloop van de ALV 2019 reeds rondgestuurd aan de aanwezigen. De concept-notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris (mail naar secretaris@ltvsoesterberg.nl). 
 4. Korte terugblik op 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie
 7. Benoeming Kascontrolecommissie 2020
 8. Update verbeteringen park
  Nieuwe toiletten en overige verbeteringen en update winterbanen
 9. Toelichting op de rol van de vertrouwenscontactpersonen
  Winston Zuiverloon zal een nadere uitleg geven over de rol van de VCP. Waar zijn ze wel van en waarvan ook niet. Hoe gaat een melding in zijn werk en wat zijn dan de vervolgstappen.

  PAUZE

 10. Update vanuit de Technische Commissie.
 11. Communicatie(plan)
  Uitkomsten enquête hoe communicatie met de leden te verbeteren
 12. Speerpunten beleid 2020 en (eventueel) gerelateerde investeringsvoorstellen.
 13. Begroting 2020
 14. Vaststelling begroting en contributie 2020, inclusief goedkeuring investeringsvoorstellen.
 15. Invoering rookvrij sportpark met ingang van 1 januari 2020
  Het is de teneur in de maatschappij dat sportparken rookvrij worden gemaakt en is ook een nadrukkelijke wens van de gemeente Soest. Het bestuur komt met een voorstel hoe zij hier invulling aan wil geven met ingang van 1 april 2020 om dit in stemming brengen en na (eventuele) goedkeuring de huishoudelijke reglementen hier op aan te passen.
 16. Verkiezing bestuursleden
  Er bestaat thans twee vacatures één inzake het penningmeesterschap en één als algemeen bestuurslid met als eerste aandachtsgebied externe- en interne communicatie en ledenwerving- en behoud.

  Mochten leden zich beschikbaar willen stellen dan kan dat schriftelijk worden gemeld aan het bestuur met de steun en handtekening van minimaal 10 leden. Een zeer dringende oproep aan kandidaten om zich voor één van deze functies aan te melden.  

  Aftredende bestuursleden: 

  Penningmeester: Paul van Maarseveen Niet- herkiesbaar
  Algemeen Bestuurslid: Liesbeth Keupers Niet-herkiesbaar

 17. Rondvraag   
 18. Sluiting                                       

 

Bestuur Overzicht