Korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering 19 februari 2019.

Dinsdagavond 19 februari jl. was de jaarlijkse ledenvergadering waarin door het bestuur werd terug gekeken en (financieel) verantwoording werd afgelegd over 2018. Daarnaast is de begroting 2019 vastgesteld.

 

 

 Helaas was dit jaar de opkomst aan de lage kant, hetgeen het bestuur erg jammer vindt. Wij vinden het prettig om van de leden te horen wat er leeft binnen de vereniging. Er zit relatief veel tijd in de voorbereiding van de ledenvergadering en dan is het jammer dat slechts een zeer klein deel van de leden de moeite neemt om naar de ledenvergadering te komen. Wij hebben er alle begrip voor dat iedereen druk is en ook andere verplichtingen heeft, desondanks hopen wij volgend jaar op een hogere opkomst. In ieder geval dank aan alle leden die wel aanwezig waren. Dit is bijzonder gewaardeerd.  

Bij de terugblik op 2018 werd zichtbaar hoeveel activiteiten er zijn geweest in 2018 en wat er achter de schermen op de vereniging allemaal gebeurd. Alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd worden hiervoor heel hartelijk bedankt. Zonder hen inzet zouden we dit als vereniging nooit hebben kunnen organiseren.

De penningmeester kon een positief financieel resultaat melden aan de vergadering ondanks lagere inkomsten dan begroot. De kosten vielen echter ook lager uit dan begroot. Dit kwam vooral door de combinatie van lagere opbrengsten voor de jeugdtrainingen en lagere kosten voor de jeugdtraining als gevolg van minder lessende jeugd. De kascontrolecommissie heeft de administratie onderzocht en had complimenten voor onze penningmeester over de kwaliteit van de gevoerde administratie. Op voorspraak van de kascontrolecommissie heeft de vergadering decharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid over 2018. De penningmeester vroeg nog wel even aandacht voor de introduceeregeling die geldt als een niet-lid een keer komt tennissen met een lid. Hiervoor dient een bedrag betaald te worden bij de kassa in het clubhuis.

De penningmeester presenteerde een begroting met een klein negatief saldo. Dit hangt voornamelijk samen met een voorgenomen investering in de toiletten die zorgt voor extra afschrijvingskosten. Ondanks dit tekort is besloten om voor het vierde jaar op rij geen contributieverhoging door te voeren en het tekort ten laste van ons eigen vermogen te laten komen. Een mooi bericht voor al onze leden.

Overige zaken die nog aan de orde zijn geweest:

·        De uitkomsten van de enquête over de winterbanen zijn gepresenteerd. Een overduidelijke meerderheid van de leden is voorstander van de aanleg van winterbanen, ziet er de meerwaarde van in voor zowel zichzelf als voor potentiële nieuwe leden en is bereid om daar een contributieverhoging voor te accepteren, mits beperkt. Bij voorkeur wel een baansoort die op gravel lijkt.

·        Er komt voorlopig geen nieuwe tribune langs baan 1, de kosten zijn daarvoor te hoog gebleken ten opzichte van de meerwaarde die hiervan wordt gezien.

·        Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de gemeente over de aanleg van enkele winterbanen. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er vooralsnog geen geld beschikbaar is bij de gemeente om dit te realiseren. We zijn nog wel met hun in gesprek om de precieze kosten in kaart te brengen. De aanleg richt zich nu op het vervangen van de banen 1 en 2 en deze tegelijk een kwart slag te draaien. Op deze manier krijgen we meer ruimte tussen de banen 1, 2 en 3. Waardoor daar beter kijkmogelijkheden komen. De huidige banken langs baan 1 worden dan verplaatst naar het nu braakliggende terrein aan de wegzijde achter baan 1 en 2. Een hele operatie, maar zou ons park een behoorlijke kwaliteitsimpuls geven. Het is niet de verwachting dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden maar zodra er (financiële) ruimte komt bij de gemeente kunnen we wel gelijk schakelen als blijkt dat de plannen financieel verantwoord zijn. Wordt vervolgd!

·        Het nieuwe jeugdbeleid is aan het bestuur aangeboden door Daniëlle Adelaar die hier op verzoek van het bestuur hard aan heeft gewerkt. De doelstellingen van dit plan zijn er op gericht om het aantal jeugdleden te verhogen door de jeugd meer te betrekken, het plezier om lid te zijn te verhogen en meer tennismomenten voor de jeugd te creëren. De jeugdcommissie gaat hier meer aan de slag. Als er leden of ouders zijn die hier een bijdrage aan willen leveren dan kunnen zij zich melden bij Daniëlle Adelaar die ad interim de functie van voorzitter jeugdcommissie op zich heeft genomen. Daar zijn wij als bestuur erg blij mee.

·        Helaas was onze vertrekkende trainer Scipio Beumer verhindert om hem te bedanken voor 14 jaar trainerschap bij onze vereniging. Tijdens de Open Tennisdag op 31 maart om 14.30 uur is de mogelijkheid voor de leden om Scipio de hand te schudden en afscheid te nemen.

·        Onze nieuwe hoofdtrainer Stefan Tewes van TAST was aanwezig om zich voor te stellen en de leden de mogelijkheid te bieden om kennis te maken.

·        In het kader van het bieden van een veilige sportomgeving zijn er tijdens de ALV twee vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Cynthia van Amstel en Winston Zuiverloon. Ook is ons huishoudelijk reglement aangepast zodat voor alle leden duidelijk is wat hun rol, taak en positie is binnen de vereniging. De aangepaste reglementen zijn terug te lezen op onze website. Wij hopen dat we er nooit gebruik van hoeven te maken maar zijn heel erg blij dat we ze hebben en in geval van grensoverschrijdend gedrag er een onafhankelijk aanspreekpunt is binnen onze vereniging.

·        Een doorn in het oog is dat er nog altijd een groep seniorleden is die niet heeft voldaan aan de verplichting om het IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) te behalen. Dit ondanks heel veel inspanningen vanuit de barcommissie. Iedereen die een bardienst moet draaien is hiertoe wettelijk verplicht. Als vereniging kunnen we hoge boetes krijgen als er vrijwilligers achter de bar staan die dit certificaat niet hebben. Dat willen we echt niet. Daarom is het Huishoudelijk reglement aangepast zodat het niet meer is toegestaan om in te schrijven voor een bardienst als het IVA-certificaat niet is behaald en/of ingeleverd is bij de barcommissie. Daarnaast kunnen leden een boete krijgen als zij hier niet aan hebben voldaan en de meest ultieme maatregel is dat leden het lidmaatschap ontzegt kan worden. Wij gaan er vanuit dat dit niet nodig zal zijn en roepen de leden die dit betreft om zo snel mogelijk het certificaat te behalen. Het is echt niet moeilijk om te halen. Het is uw voorzitter ook gelukt! Ga hiervoor naar de volgende website: http://www.nocnsf.nl/iva
Vergeet het behaalde certificaat te mailen naar de barcommissie (barcommissie@ltvsoesterberg.nl). Dit mailadres kan je ook invullen op de genoemde website als je het certificaat gaat behalen. Het gewijzigde huishoudelijk reglement over de bardienstverplichting is terug te lezen op onze clubwebsite.

·        Robert-Jan van Hoorn (voorzitter Technische commissie) licht kort de procedure toe die is gevolgd om een nieuwe tennistrainer aan te trekken. Er wordt door de TC gewerkt aan een nieuw technisch beleidsplan, waarin de visie staat hoe wij er voor zorgen dat leden goed leren tennis en tot welk ambitieniveau. Dit plan wordt gecombineerd met het nieuwe jeugdbeleidsplan.

·        Robert-Jan van Hoorn en Liesbeth Keupers zijn herkozen als bestuurslid. Er wordt nog gezocht naar een extra bestuurslid die de portefeuille interne- en externe communicatie op zich zou willen nemen. Daarnaast heeft Paul van Maarseveen aangegeven dat het komende jaar zijn laatste jaar als penningmeester is. Dus ook daarvoor zijn wij op zoek naar een opvolger. Denk a.u.b. niet een ander doet dit wel. Vele handen maken licht werk en zonder vrijwilligers komt onze vereniging echt tot stilstand.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Alline Malgo, secretaris@ltvsoesterberg.nl).  

·        Er is een voorstel aangenomen om de toiletten in het clubgebouw te vernieuwen, waarbij het bestuur de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen om hiervoor een zorgvuldige offerteprocedure te hanteren om de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt door enkele leden verzocht om indien mogelijk ook te kijken of de kleedkamers kunnen worden opgefrist. Het bestuur zegt toe hiernaar te kijken.

·        Tot slot is er van gedachten gewisseld over het invoeren van een rookvrij tennispark per 
1 januari 2020. De leden hebben hier mee ingestemd, met die toevoeging dat het bestuur nog gaat onderzoeken hoe er op bepaalde tijden (met name in de avonduren als er geen jeugd meer is op het park) op daarvoor nog nader te bepalen plekken nog wel de mogelijkheid blijft bestaan om te roken. In de nabijheid van de tennisbanen mag in ieder geval niet meer gerookt worden. De bestuur gaat dit verder uitwerken en zal op een later moment de leden hier over informeren hoe we dit gaan organiseren.

 

Namens het bestuur,

Bert Gadellaa, voorzitter.

Bestuur Overzicht