Algemene Ledenvergadering 19-2-2019

Hierbij nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 19 februari 2019. De vergadering begint om 20.00 uur in het clubgebouw van onze vereniging aan de Kerklaan.

AGENDA:

1.      Opening                             

 

  

2.      Vaststellen van de notulen van de A.L.V.  d.d. 22-02-2018
De notulen zijn na afloop van de ALV 2018 reeds rondgestuurd aan de aanwezigen. De concept-notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris ( mail naar secretaris@ltvsoesterberg.nl).

 

3.      Korte terugblik op 2018

 

4.      Financieel jaarverslag 2018

 

5.      Verslag van de Kascontrolecommissie                                                

 

6.      Benoeming Kascontrolecommissie 2019

7.      Winterbanen/verbeteringen park
Uitkomsten enquête winterbanen en update verbeteringen park (tribunes/winterbanen), inclusief nieuwe ideevorming rondom opschuiven baan 1 en 2.

8.      Voorstellen nieuwe trainer, Stefan Tewes.

PAUZE

9.      Toelichting Jeugdbeleidsplan

10.   Update vanuit de Technische Commissie.

11.   Instellen vertrouwenscontactpersoon en benoeming door ALV.
Mede naar aanleiding van de bevindingen van de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (‘Commissie de Vries’), bestaat de behoefte om ook bij onze vereniging de functie van een vertrouwenscontactpersoon in te voeren en dit te borgen in het huishoudelijk reglement. Indien dit wordt goedgekeurd door de ALV wil het bestuur de heer Winston Zuiverloon voordragen als eerste vertrouwenscontactpersoon.

Het bestuur draagt ook nog graag een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon voor aan de ALV. Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur.

12.   Speerpunten beleid 2019 en (eventueel) gerelateerde investeringsvoorstellen.

 

13.   Begroting 2019

 

14.   Vaststelling begroting en contributie 2019, inclusief goedkeuring investeringsvoorstellen.

 

15.   Aanpassen Huishoudelijk reglement inzake bardienstverplichting in relatie tot IVA-certificaat.
Het bestuur wil nadrukkelijker de bevoegdheid en mogelijkheid hebben om maatregelen te kunnen treffen tegen seniorleden die weigeren te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan ons als vereniging worden gesteld.

 

16.   Verkiezing bestuursleden             
Er bestaat thans één vacature als algemeen bestuurslid met als eerste aandachtsgebied externe- en interne communicatie. De functie van voorzitter J.C. is ook nog vacant maar wordt komend jaar ad interim ingevuld door Daniëlle Adelaar om mede invulling te geven aan het jeugdbeleidsplan.

Mochten leden zich beschikbaar willen stellen dan kan dat schriftelijk worden gemeld aan het bestuur met de steun en handtekening van minimaal 10 leden.

               Aftredende bestuursleden:

               Voorzitter TC:                   Robert Jan van Hoorn    Herkiesbaar       

               Bestuurslid Leden:           Liesbeth Keupers            Herkiesbaar

 

17.   Invoering rookvrij sportpark met ingang van 1 januari 2020
Het is de teneur in de maatschappij dat sportparken rookvrij worden gemaakt en is ook een nadrukkelijke wens van de gemeente Soest. Het bestuur wil graag met de ALV in gesprek over de wijze hoe hier invulling aan te geven en vervolgens in stemming brengen of de leden ook ons tennispark rookvrij wensen te maken per 1 januari 2020.

18.   Rondvraag  

 

19.   Sluiting                                      

 

Clubnieuws Overzicht