Opzeggen van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar dient te geschieden voor 30 november van het voorafgaande verenigingsjaar. Dus opzeggen voor 2022 moet uiterlijk op  30 november 2021 zijn gedaan. 

Opzeggen kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ltvsoesterberg.nl). 

Mondelinge mededelingen of mededelingen aan de trainer kunnen niet als opzegging worden geaccepteerd. Wordt niet tijdig opgezegd, dan wordt het lidmaatschap gecontinueerd en bent u de volledige contributie voor het komende verenigingsjaar verschuldigd.

Contributie/Lesgeld Overzicht