Algemene ledenvergadering (ALV) 2024

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 11 maart 2024. De vergadering begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in ons clubgebouw aan de Kerklaan. 

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Schriftelijk verslag Kascontrole
  2. Verhinderingen/Afmeldingen
 3. Vaststellen van de notulen van de A.L.V. d.d. 06-03-2023
  De concept-notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris 
(mail naar secretaris@ltvsoesterberg.nl)
 4. Korte terugblik op 2023
  
Met bijzondere aandacht voor de (negatieve) ledenontwikkeling.
 5. Verkiezing bestuursleden

  Er bestaat thans een vacature als algemeen bestuurslid (bij voorkeur) met als eerste aandachtsgebied ledenwerving- en behoud en aangelegenheden jeugd. 


  Mochten leden zich beschikbaar willen stellen dan kan dat schriftelijk worden gemeld aan het bestuur. Een zeer vriendelijke oproep aan kandidaten om zich voor deze functie aan te melden.  Tevens is het noodzaak om het komende jaar een nieuwe voorzitter te vinden. Leden die hier in geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd om hier met ons over van gedachten te wisselen en wellicht ook vast ‘mee te lopen’ om zo voor een soepele overdracht zorg te dragen.
  1. Aftredende bestuursleden
   Voorzitter: Bert Gadella - Herkiesbaar, voor nog 1 jaar
   Secretaris: Alline Malgo - Niet-Herkiesbaar
  2. Benoeming nieuwe bestuursleden
   Bestuurslid: Isabelle van Rijthoven - gaat functie van algemeen bestuurslid vervullen
   Bestuurslid: Caroline van Rijthoven - gaat functie van secretaris vervullen
 6. Financieel jaarverslag 2023
 7. Verslag van de Kascontrolecommissie
 8. Benoeming Kascontrolecommissie 20234
 9. Status Padel    


  PAUZE
 (optioneel)

 10. Update vanuit de Technische Commissie. 

 11. Vooruitblik op ons 50-jarig jubileumjaar, overige activiteiten en focusgebieden en (eventueel) hiermee samenhangende gerelateerde investeringsvoorstellen.
 12. Begroting 2024
 13. Vaststelling begroting en contributie 2024, goedkeuring (eventuele) investeringsvoorstellen.

  Voorstel van het bestuur om de contributie voor 2024 te verhogen. De forse kostenstijgingen over de laatste jaren kunnen we met het huidige ledenaantal niet meer opvangen om tot een sluitende begroting te komen. Dit betekent dat we nu vier jaar na de laatste contributie-verhoging voorstellen om het tarief voor senioren te verhogen met € 15 naar € 190, het tarief voor junioren en studenten te verhogen met € 7,50 naar € 140 en voor jeugdleden tot en met zeven jaar het tarief te verhogen met € 4 naar € 85.
 14. Rondvraag   
 15. Sluiting                       
Clubnieuws Overzicht