Update Padel – Dit jaar nog geen padelbanen bij de LTV

Photo by Oliver Sjöström on Unsplash

De belangrijkste boodschap vooraf is dat er dit jaar nog geen padelbanen worden gerealiseerd bij de LTV. Het traject blijkt lastiger en langer dan gedacht, door onvolledige informatie vooraf van de gemeente Zeist en het feit dat wij vanuit het bestuur en de padelcommissie zorgvuldig te werk willen gaan. Voor 2024 zien we nog steeds mogelijkheden voor 3 padelbanen. En omdat er nog veel te doen is, zijn we op zoek naar hulp in de padelcommissie. 

Het is iets te lang stil geweest rondom padel. Dit heeft echter wel zijn redenen. Het is niet dat er niets gebeurt integendeel zelfs. Maar dat wat er gebeurt is vooral achter de schermen, vraagt zorgvuldigheid, veel tijd en zorgt helaas voor flinke vertraging in onze plannen. 

Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid is cruciaal in het proces zeker gezien de emotie die er rondom het geluid dat padel produceert is ontstaan. Dat merken wij bijvoorbeeld ook in de reacties van een deel van de buurtbewoners. Daarom hebben we inmiddels twee sessies met buurtbewoners gehad en een gesprek gevoerd met Abrona over onze plannen. Wij communiceren open met de buurt en hebben de bevindingen uit het door ons gevoerde geluidsonderzoek op basis van drie padelbanen ook met hen gedeeld. De uitkomsten van het geluidsonderzoek laten zien dat het goed mogelijk is om drie padelbanen te realiseren waarbij enkel voor een paar huizen aan de kant van Huis ter Heide iets aan geluidwering gedaan moet worden. Daar is sprake van minimale (1Db) geluidsoverschrijding.
Vanzelfsprekend wel een belangrijk aandachtspunt om zoveel mogelijk discussie met de direct omwonenden te voorkomen. 

Dat dit in een uitdaging is, is ons inmiddels wel duidelijk geworden. Er zijn verschillende belangen en die zijn in dit traject erg verschillend. Het is af en toe wel frustrerend voor ons als LTV. Wij die al bijna 50 jaar op deze plek zitten en waar altijd sportactiviteiten hebben plaatsgevonden nu met de gevolgen van de  oprukkende woningbouw worden geconfronteerd, terwijl tegelijkertijd de algemene opinie is dat er meer gesport moet worden. Maar wij hebben er wel mee te maken en hebben ook begrip voor die zorgen. Dat vraagt om zorgvuldigheid en om open  communicatielijnen. Bij de planvorming is het zaak om zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen. De betaalbaarheid van dit alles mag echter niet uit het oog worden verloren zeker als wij met padel keurig binnen de geldende regelgeving blijven. 

Vergunning

In een vervolggesprek met de juristen van de gemeente Zeist kwam er een vervelendere aap uit de mouw. Er blijkt een ‘foutje’ te zitten in het bestemmingsplan van de gemeente Zeist wat door Zeist nog niet is aangepast. Het terrein heeft wel een sportbestemming maar op sommige delen van het terrein mag volgens het bestemmingsplan niet gebouwd worden. Jullie raden het al dat geldt ook voor het deel van het terrein waar wij de padelbanen willen aanleggen. De wanden van de padelbanen worden beschouwd als bebouwing. Dit heeft tot gevolg dat er mogelijk eerst een wijziging van het bestemmingsplan moet plaatsvinden. Met alle details zal ik jullie niet vermoeien maar kort gezegd komt het er op neer dat we mogelijk gebruik kunnen maken van een ‘verkort’ traject. Voor dit verkorte traject is het nodig dat de wethouder en uiteindelijk de gemeenteraad van Zeist hiermee instemt. Wel is hiervoor naar verwachting aanvullend onderzoek nodig. Mocht dit niet lukken dan moet er een uitgebreider en (nog) tijdrovender traject worden gevolgd. Op zich natuurlijk een bizarre situatie dat voor een terrein met sportbestemming niet is geregeld dat je overal iets mag neerzetten wat nodig is voor de sportbeoefening. Verder heel vervelend dat dit in eerdere gesprekken met de gemeente niet aan de orde is gekomen. Maar ook hier hebben wij  nu wel mee te maken. Ook al wordt erkend dat het een fout is in het bestemmingsplan die nog niet is aangepast.

Op dit moment zijn wij in gesprek met zowel de politiek in Zeist als in Soest om te kijken welke weg er kan danwel moet worden bewandeld en hoe de verschillende politieke partijen naar het vraagstuk kijken. Binnenkort hebben we een zogenaamd verkennend gesprek met de gemeente Zeist over de te volgen procedure op basis van de nu bij ons beschikbare informatie. Afgelopen week hebben we ook de wethouder sport en verantwoordelijke ambtenaar van Soest over de nu ontstane situatie gesproken. Die blijven gelukkig nog altijd enthousiast over onze plannen.

Volledigheidshalve wil ik nog melden dat qua geluidsbelasting voor padel het nieuwe appartementencomplex dat naast baan 6 wordt gebouwd geen issue is. De padelbanen komen op een dusdanige afstand te liggen met de skibaan er nog tussen dat hier geen sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen door padel. 

We gaan door in 2024

We kunnen ondanks alle gedane inspanningen inmiddels wel concluderen dat het niet realistisch is dat de banen er dit jaar nog gaan komen. Heel vervelend zeker gezien de nog altijd groeiende populariteit van padel en het ontbreken van voldoende padelbanen in onze gemeente. Onze buren van Shot hebben een wachtlijst voor padel en is daarmee ook geen optie voor padelliefhebbers in onze gemeente. Op dit moment hebben we er nog vertrouwen in dat het goed komt en zien wij nog altijd het grote belang van padel voor de gewenste groei van onze vereniging. Er zijn helaas nog wel diverse hobbels te nemen. 

Mochten er nog leden zijn die een bijdrage willen leveren aan de padelcommissie dan zijn zij van harte welkom. De commissie is met twee personen aan de kleine kant. Versterking om het werk te verdelen en het tempo er zo veel mogelijk in te houden is dan ook gewenst. Heb je interesse dan kan je dat kenbaar maken aan onze secretaris Alline Malgo via een mail aan secretaris@ltvsoesterberg.nl

Zodra er meldenswaardige ontwikkelingen zijn horen jullie weer van ons. Maar mocht je op voorhand vragen hebben dan horen we dat natuurlijk graag.

Mede namens de padelcommissie,

Het bestuur

Clubnieuws Overzicht