Algemene ledenvergadering (ALV) 2022

Op dinsdag  22 februari 2022 is de Algemene ledenvergadering (ALV). De vergadering begint om 20.00 uur en zal digitaal plaatsvinden via Teams. Meld je aan!

Deelnemen

De ALV wordt vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar digitaal gehouden.

Om deel te kunnen nemen aan de vergadering is het noodzakelijk om je tijdig vooraf aan te melden bij onze secretaris (secretaris@ltvsoesterberg.nl) en aan te geven op welk mailadres je de ‘link’ naar de digitale vergadering wilt ontvangen. Wij zorgen er dan voor dat je deze link via de mail van ons ontvangt.

Voor deze vergadering maken we gebruik van het programma ‘Microsoft Teams’. Ter voorbereiding op de ALV zijn de relevante documenten opvraagbaar bij de secretaris, maar deze zullen vanzelfsprekend ook behandeld worden in de ALV en digitaal gepresenteerd worden.

Mochten er op voorhand vragen zijn dan horen wij dat graag.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
  1. Verslag Kascontrole
  2. Verhinderingen/Afmeldingen
 3. Vaststellen van de notulen van de A.L.V. d.d. 15-02-2021
  De concept-notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris (mail naar secretaris@ltvsoesterberg.nl).
 4. Korte terugblik op 2021 
 5. Financieel jaarverslag 2021
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie
 7. Benoeming Kascontrolecommissie 2022 
 8. Update verbeteringen park
  Status onderzoek naar winterbanen
  Status onderzoek naar aanleg padelbanen Overige ontwikkelingen park/baanonderhoud

  PAUZE

 9. Update vanuit de Technische Commissie. 
 10. Vooruitblik 2022 en (eventueel) gerelateerde investeringsvoorstellen.
 11. Begroting 2022
 12. Vaststelling begroting en contributie 2022, inclusief goedkeuring (eventuele) investeringsvoorstellen.
 13. Verkiezing bestuursleden
  Er bestaat thans een vacature als algemeen bestuurslid met als eerste aandachtsgebied contacten onderhouden met diverse commissies en ledenwerving- en behoud.

  Mochten leden zich beschikbaar willen stellen dan kan dat schriftelijk worden gemeld aan het bestuur met de steun en handtekening van minimaal 10 leden. Een zeer dringende oproep aan kandidaten om zich voor één van deze functies aan te melden.

  Aftredende bestuursleden:
  Voorzitter Technische Commissie: Robert Jan van Hoorn Herkiesbaar
 14. Benoeming Vertrouwenscontactpersonen
  Voorstel om de huidige vertrouwenscontactpersonen (VCP) te herbenoemen.
  Dit betreffen:
  1. Cynthia van Amstel
  2. Winston Zuiverloon
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Downloads:

Bestuur Overzicht