Algemene ledenvergadering (ALV) 2021

Op maandag 15 februari is de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2021. De vergadering begint om 20.00 uur en zal digitaal plaatsvinden via Teams. Meld je aan!

Deelnemen

De ALV wordt vanwege de coronamaatregelen dit jaar digitaal gehouden.

Aanmelden kan door een mail te sturen aan secretaris@ltvsoesterberg.nl
Het is belangrijk dat je het juiste mailadres aangeeft waar de ‘digitale link’ naar toe gestuurd kunnen worden. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd om in de vergadering aanwezig te zijn, geef in de mail naar de secretaris wel even aan dat u ouder of verzorger bent die deel wenst te nemen. Heb je vragen of punten voor op de agenda? Zet ze erbij!

Voor deze vergadering maken we gebruik van het programma ‘Microsoft Teams’. Ter voorbereiding op de ALV zijn de relevante documenten opvraagbaar bij de secretaris, maar deze zullen vanzelfsprekend ook behandeld worden in de ALV en digitaal gepresenteerd worden.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en inkomende stukken
  1. Verslag Kascontrole
  2. Verhinderingen/Afmeldingen
 3. Vaststellen van de notulen van de A.L.V.  d.d. 18-02-2020
  De notulen zijn reeds rondgestuurd aan de aanwezigen. De conceptnotulen zijn opvraagbaar bij de secretaris.
 4. Kort terugblik op 2020
 5. Financieel jaarverslag 2020
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie
 7. Benoeming Kascontrolecommissie 2021
 8. Update verbeteringen park
  Nieuwe toiletten en overige aanpassingen aan het park

  PAUZE

 9. Update vanuit de Technische Commissie
 10. Vooruitblik 2021 en (eventueel) gerelateerde investeringsvoorstellen
 11. Begroting 2021
 12. Vaststelling begroting en contributie 2021, inclusief goedkeuring (eventuele) investeringsvoorstellen.
 13. Verkiezing bestuursleden
  Er bestaat thans een vacature als algemeen bestuurslid met als eerste aandachtsgebied contacten onderhouden met diverse commissies en ledenwerving- en behoud. 
  Mochten leden zich beschikbaar willen stellen dan kan dat schriftelijk worden gemeld aan het bestuur met de steun en handtekening van minimaal 10 leden. Een zeer dringende oproep aan kandidaten om zich voor één van deze functies aan te melden.  

  Aftredende bestuursleden
  Voorzitter: Bert Gadellaa - Herkiesbaar (laatste termijn)
  Secretaris: Alline Malgo - Herkiesbaar
  Nieuw bestuurslid:
  Stefan Berkman (krijgt de rol van penningmeester)

 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Clubnieuws Overzicht